โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้งาน การพัฒนา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น 26-28 ธ.ค 64

ARVRMR
ARVRMR ARVRMR
ARVRMR
ARVRMR ARVRMR
ARVRMR
ARVRMR ARVRMR
ARVRMR
ARVRMR ARVRMR
ARVRMR
ARVRMR ARVRMR
ARVRMR
ARVRMR ARVRMR
ARVRMR
ARVRMR ARVRMR
ARVRMR
ARVRMR ARVRMR