อาจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา เป็นวิทยากร โครงการอบรมคอมพิวเตอร์  "การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย  Mambo CMS" 23-24 มกราคม 2553  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

mambo
mambo mambo
mambo
mambo mambo
mambo
mambo mambo
mambo
mambo mambo
mambo
mambo mambo
mambo
mambo mambo
mambo
mambo mambo
mambo
mambo mambo
mambo
mambo mambo