อาจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP framework โดยใช้ Yii 2" 5-6 ตุลาคม 2558 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 และ คุณครู นักเรียน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร

ภาพกิจกรรม