ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ASP.NET (C#) ติดต่อฐานข้อมูล NoSQL (MongoDB)" 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

ภาพกิจกรรม (คลิป)