ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านไอโอทีด้วย ESP8266” ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July
IoT2-3July
IoT2-3July IoT2-3July